Rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř.km 8,100-8,150, Zminka, Hostovice

Realizováno: 04-09/2023

Předmětem stavby byla rekonstrukce hráze vodního díla – náhon „Zminka“. Délka řešeného úseku byla cca 110 m.  V rámci stavby bylo v hrázi provedeno zaberanění 52 bm štětovnic Larssen délky 3 a 4 m do skalního podloží. Byl proveden hutněný násyp hráze v objemu přesahující 400 m3. Součástí stavby bylo provedení jílové těsnící clony v tělese hráze délky 25 m. Přístup na staveniště byl řešen přes zemědělsky využívané pozemky v délce přesahující 750 m.

Součástí dodávky bylo odstranění a likvidace pařezů, biologický průzkum území včetně transferu zvláště chráněných druhů živočichů. Před zahájením stavby bylo v součinnosti s investorem stavby provedeno slovení rybí osádky v náhonu na délce přesahující 10 km.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...