Stavby pro hospodaření s vodou jsou základ udržitelného životního prostředí

3. června 2023

Voda je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů, který je nezbytný pro život na naší planetě. Stavby pro hospodaření s vodou jsou klíčové pro udržitelnost životního prostředí a pomáhají nám ji lépe využít přímo v naší lokalitě. S jakými stavbami vám umíme pomoci?

Stavby pro hospodaření s vodou ve volné krajině

Přehradu vám zatím ještě postavit neumíme, ale ve volné krajině pomůžeme se všemi druhy „drobnějších“ staveb:

Tůně, mokřady, hráze, malé vodní nádrže i rybníky

Umíme nejen revitalizovat, ale i navrhnout a postavit tůně, mokřady, hráze, malé vodní nádrže i rybníky. Staré nebo nepoužívané nádrže opravíme i odbahním, ať jde o chovná zařízení, akumulaci vody k zavlažování, ochranu před povodněmi nebo zásobárny pitné vody.

Retenční stavby

Navrhneme a zrealizujeme retenční opatření jako suché retenční nádrže, poldry, vsakování s retenčními prostorem, retenční nádrže na dešťovou vodu a jiné. Pomůžeme vám snížit riziko povodní, regulovat odtok dešťových srážek z retenčních prostor a podpoříme obnovu podzemních zásob vody v lokalitě.

Úpravy drobných vodních toků a kanálů

Poradíme si se zatrubněním struh a potoků, stejně jako s úpravami trasy koryt drobných vodních toků, včetně budování přilehlých tůní a mokřadů pro podporu biodiverzity, ochranu přírody a krajiny.

Vsakovací zařízení

Zvládneme postavit různé typy zařízení pro vsakování vody do půdy. Zbudujeme průlehy (příkopy), rigoly a vhodně tvarované zatravněné plochy umožňující postupné vsáknutí srážkové vody do půdy a snižující erozi i množství vody odtékající z krajiny pryč.

Stavby pro hospodaření s vodou v urbanizovaných územích

Úpravny a čistírny odpadních vod (ČOV)

 • Úprava užitkové vody na pitnou
  Navrhneme a zrealizujeme zařízení k hospodaření s dešťovou vodou a k tomu odpovídající mechanickou filtraci + také desinfekci vody.
 • Úprava znečištěné vody na užitkovou
  Pomůžeme vám i s akumulací znečištěné – šedé vody tak, aby byla znovu použitelná pro praní prádla či zálivku zahrady.
 • Úprava odpadní vody k zalévání/vypouštění
  Připravíme a postavíme ČOV různých typů od klasických až po kořenové čističky pro „koncové“ vyčištění odpadní vody odtékající z budovy jinam než do kanalizace.

Úpravny a čistírny odpadních vod (ČOV)

 • Úprava užitkové vody na pitnou
  Navrhneme a zrealizujeme zařízení k hospodaření s dešťovou vodou a k tomu odpovídající mechanickou filtraci + také desinfekci vody.
 • Úprava znečištěné vody na užitkovou
  Pomůžeme vám i s akumulací znečištěné – šedé vody tak, aby byla znovu použitelná pro praní prádla či zálivku zahrady.
 • Úprava odpadní vody k zalévání/vypouštění
  Připravíme a postavíme ČOV různých typů od klasických až po kořenové čističky pro „koncové“ vyčištění odpadní vody odtékající z budovy jinam než do kanalizace.

Kanalizace

Vytvoříme projekt pro kanalizaci a zařídíme její výstavbu vč. uvedení do provozu.

Akumulační nádrže na vodu

Navrhneme a postavíme různé typy nádrží pro použití v domech, firmách i obcích a městech pro zadržování dešťových srážek nebo povrchové vody k zalévání zahrad, polí nebo využití v budovách (splachování, praní).

Poslední články