Realizujeme stavby pro zadržování vody v krajině

13. října 2023

Realizujeme stavby pro zadržování vody v krajině, které přispívají k udržitelnému životnímu prostředí. V dnešní době se čím dál více potýkáme s problémy spojenými s nedostatkem vody, suchem, nebo naopak se záplavami či povodněmi. Přitom zadržování vody v krajině je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak těmto problémům čelit. Jak umíme obcím, firmám i jednotlivcům pomoci?

Základem našich služeb je kompletní servis. Od návrhu řešení, přes definování záměru stavby, přes zpracování projektu až po realizaci stavby a její uvedení do užívání a případně i asistenci při jejím provozu a údržbě.

Jaké stavby pro zadržování vody v krajině umíme realizovat?

1. Retenční nádrže a retence dešťových vod

Retenční nádrž je prostor, ve kterém jsou povrchové (případně podzemní) vodní toky zachyceny a udržovány. Tyto nádrže nahrazují přirozené retenční vlastnosti krajiny (např. lužní lesy) v oblastech zástavby nebo zemědělsky upravené krajiny. Umíme realizovat různé druhy retenčních ploch, které poskytují nejen ochranu před velkou vodou a dešťovými odtoky, ale umí zachytit i smyvy. Retenci dešťové vody v rámci jednotlivých nemovitostí zařídíme v závislosti na zvolené možnosti hospodaření s dešťovou vodou.

Vhodně navržená a správně realizovaná retenční opatření jako suché retenční nádrže, poldry, vsakování s retenčními prostorem, retenční nádrže na dešťovou vodu a jiné, pomáhají snižovat riziko povodní, regulují odtok dešťových srážek z ní a podporují obnovu podzemních zásob vody.

2. Umělé nádrže

Navrhneme a postavíme tůně, mokřady, hráze, malé vodní nádrže i rybníky. U starých staveb umíme zařídit opravy, odbahnění i rozšíření. Umíme navrhovat stavby pro ukládání vody k zavlažování, ochrany před povodněmi nebo jako zásobárnu pitné vody.

3. Čištění odpadních vod

Poradíme si s návrhem a realizací čištění odpadních vod. Od domovní čistírny odpadních vod, po kořenové čistírny a další způsoby čištění odpadních vod včetně výstavby kanalizace.

4. Úpravy drobných vodních toků

Zatrubnění struh a potoků. Úpravy trasy koryt drobných vodních toků, včetně budování přilehlých tůní a mokřadů pro podporu biodiverzity, ochranu přírody a krajiny.

5. Budování teras

Umíme vybudovat terasy pro snížení rychlosti odtoku a zachycení dešťové vody ve svazích. Tím se podpoří postupné vsakování vody do půdy, snižuje rychlost eroze, ztráta živin a podporuje růst vegetace.

6. Infiltrační zařízení

Vybudujeme zařízení pro infiltraci (vsakování) vody do půdy. Průlehy (příkopy), rigoly a vhodně tvarované zatravněné plochy umožňující postupné vsakování dešťové vody do půdy a snižující erozi i množství vody odtékající z krajiny.

Jaké jsou přínosy našich staveb pro zadržování vody v krajině?

 • Snížení rizika povodní
  Zadržováním vody v krajině se snižuje množství vody, která ve stejném okamžiku odtéká do řek a potoků, což pomáhá předcházet povodním.
 • Zvýšení zásob podzemních vod
  Vsakování vody do půdy napomáhá obnově podzemních zásob vody, což je důležité pro udržitelnost pitných zdrojů i rostlin
 • Zlepšení kvality vody
  Přirozené procesy zachycování vody pomáhají udržovat vysokou kvalitu povrchových i podzemních vod.
 • Podpora biologické rozmanitosti
  Zadržování vody v krajině vytváří životní prostředí pro mnoho druhů rostlin a živočichů. To přispívá k zachování biodiverzity.

Zadržování vody v krajině je klíčovým prvkem udržitelného životního prostředí. Pomocí různých metod lze dosáhnout snížení rizika povodní, obnovy podzemních zásob vody, lepší kvality vody a podpory biologické rozmanitosti. Ať už jste fyzickou osobou, firmou nebo obcí, pomůžeme vám postavit vhodné stavby pro zadržování vody v krajině.

Poslední články